Analogni i digitalni merni instrumenti
Elektricni merni instrumenti
Blog
utorak, listopad 7, 2008

Вовед:

За мерење на електричните величини: јачина на струја, напон, отпорност,енергија ноќност, капацитивност, индуктивност, фреквенција итн., се користат уреди кои се наречени електрични мерни инструменти.

 Според принципот на дејство мерните инструменти се делат на:

1.      -Инструменти со вртлива намотка

2.      -Инструменти со вртлив магнет

3.      -Инструменти со подвижно железо

4.      -Електродинамички инструменти

5.      -Индукциони инструменти

6.      -Термички инструменти

7.      -Електро статички инструменти

8.      -Вибрациони инструменти

9.      -Регистрациони инструменти

10. -Електромеханички  осцилографи и

11. -Контактни инструменти

 

Конструктивни делови кај електричните мерни инструменти 

Кај сите електрични  мерни инструменти постојат одредени конструктивни декови. Кај секој иструменет постои надворешен и внатрешен дел.

Надворешниот дел од инструментот го сочинуваат кутијата со приклучните стегалки, а обликот од кутијата зависи од наменбата и местото на употреба. Разликуваме:

-          Кутии  на инструменти наменети за вградување кои се прават од бакелит,

-          Кутии за преносни инструменти кои се прават од дрво, пластични маси или метал.

Внатрешен дел го сочинуваат механизмот за задвижување и скалата

 А) Механизмот за задвижување на мерните инструменти се состои од неподвижен и подвижен дел. Неподвижниот дел зависи од видот на инструментоти начинот на прицврстување на подогата . Подвижниот дел се состои од: оска, стрелка,лежиште,спирални пружини, механизам  за придушување и др.

Б) Скалта кај секој инструмент е градуирана со поделки означени со соодветни бројки.Скалите на инструментот се разликуваат по формите и големината.Скалите можат да бидат линеарни, квадратни.Скалите на инструментите се разликуваат  по формите и големината .Постојат  и видови на  скали како на пример  линеарна сака,кавдратна скала и други.

Мерните инструменти може да ги класифицираме и како: аналогни и дигитални .

Аналогни електрични мерни инструменти


Аналогните мерни инструменти ја претвораат енергијата  која потекнува од електрично или магнецко поле во механичките или динамичките дејства . Најчесто се применува електри механичко дејство на електричната струја во магнетското поле.

Електричната струја и магнетското поле  ја генерираат механичката сила која на прогоден начин ја продигуваат сказалката во одност на ска

лата на која се се отежнува вредноста на електричната величина.

 

 

Дигитални електрични мерни инструментиНазивот на дигиталните инструменти доаѓа од латинскиот збор digitus којшто во превод значи прст, а од кој со текот на времето настанал англискиот збор digit којшто во превод значци број-цифра од 0 до 9.
Ако се направи споредба помеѓу аналогните и дигиталните мерни инструменти, тогаш можеме да кажеме дека дигиталните инструменти имаат одредени предности:
 • поголема точност
 • поголема сигурност
 • мерењата се вршат многу побрзо
 • бидејќи резултатот од мерењето го добиваме од форма од бројка -цифра, на "дисплејот" од инструментот, не доаѓа до субјективни грешки при отчитувањето на резиултатот од мерењето
 • заради нивниот специфичен начин на работа информацијата за резултатот од мерењето може многу лесно да се пренесува на поголеми растојанија, а со цел да се изврши понатамошна обработка на резултатот од мерењето
Но, денес во практиката и покрај овие наведени предности за уште во голема мера се корисат аналогните мерни инсрументи. Причината за нивното користење произлегува оттаму што аналогните мерни инструменти се практични за употреба на оние мерни места каде што е потребно да се внимава дали мерната величина е во одредени граници.
Со дигиталните мерни инструменти практично се мерат сите електични велчини, а исто така може да се мерат и неелектричните величини доколку претходно со соодветни преобразувачи се претвораат во електрични величини (најчесто во напон).

merniinstrumenti @ 10:39 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
Clock

Arhiva
« » svi 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Brojač posjeta
1724
Index.hr
Nema zapisa.